تابع Flash Plyer 5.0 swapDepths

سلام امیدوارم خوب باشید . اولین تابع از سری توابع کتابخانه ای فلش که من ازش خیلی خوشم آمد تابع swapDepthsست . مقدمه : این تابع یکی از توابع اشیا MovieClip ها (البته از این تابع در FlashMX برای Button ها نیز میتوان استفاده کرد ) است که به دو صورت زیر به کا ر […]