تابع Flash Plyer 5.0 swapDepths

سلام
امیدوارم خوب باشید .
اولین تابع از سری توابع کتابخانه ای فلش که من ازش خیلی خوشم آمد تابع swapDepthsست .
مقدمه :
این تابع یکی از توابع اشیا MovieClip ها (البته از این تابع در FlashMX برای Button ها نیز میتوان استفاده کرد ) است که به دو صورت زیر به کا ر می رود :
۱-( myMovieClip.swapDepths( depth
۲-( myMovieClip.swapDepths( target
myMovieClip :
آدرس شی MovieClipی است که می خواهیم آن را جابجا کنیم .
depth :
در روش اول ما با دادن پارمتر depth عمق شی را در فیلم فلش عوض یا به اصطلاح ست (set)
میکنیم که ما فعلا با این شکل تابع کاری نداریم . ( توضیح در Update بعدی )
target :
در روش دوم ما با وارد کردن پارامتر target به عنوان آدرس شی دوم جای این دو شی را باهم عوض می کنم .
مثال :
همان گونه که در مثال معلوم است در فیلم فلش دو شی MovieClip داریم که به نام های Layer1 و Layer2 هستند ما با استفاده از تابع swapDephts و یا کمک رویداد (on (release
کلید جای این دو شی را عوض می کنیم .
کد :
تمام کد استفاده شده در این مثال به شرح زیر است .

} ( on ( release
;( root.layer2.swapDepths( _root.layer1_
{
در ضمن سورس این مثال را در Update بعدی خواهم آورد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.